fbpx

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Προτεραιότητα της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων:
23/02/2023
 και ώρα 12:00

Ελάχιστος / μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός:
18.000€ έως 30.000€

Ποσοστό ενίσχυσης:
από 50% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια.

Προϋπολογισμός Δράσης: 90.000.000€

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Κατανομή προϋπολογισμού ανά κατηγορία Περιφερειών:

 • 19.800.000€ για τις Περιφέρειες σε Μετάβαση: Αττική και Νότιο Αιγαίο
 • 70.200.000€ για τις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα


Δικαιούχοι: υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι συνολικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων παρουσιάζονται αναλυτικά στην Πρόσκληση της Δράσης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.
 • Έμμεσες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.Μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου:  Εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Α/ΑΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣΔΑΠΑΝΗΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΡΑΣΗΣΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
        1        Δαπάνες Εξοπλισμού        Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου ως πάγια στοιχείαΦορητοί ή σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (μέγιστο όριο 2 τεμάχια)Πολυμηχανήματα (εκτυπωτής, σαρωτής)Συσκευές ήχου (ηχεία, ηχεία συνεδριάσεων με μικρόφωνο, ακουστικά με μικρόφωνο)Συστήματα ψηφιακής προβολήςΑναγνώστες barcode και εκτυπωτής ένδειξης barcodeΑναγνώστες RFID και εκτυπωτής ένδειξης RFIDΔιαδραστικοί πίνακες και τηλεχειριστήριο παρουσίασηςΕξοπλισμός εξυπηρετητών (servers) που συνοδεύουν τη λειτουργία εφαρμογών εντός της επιχείρησης    Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού προϋπολογισμού
  2  Δαπάνες Εξοπλισμού  Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυοΚαλωδίωση εσωτερικού χώρου για σύνδεση σε δίκτυο UFBB/SFBB Καλωδίωση εσωτερικού χώρου συστήματος Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένων των κεραιών)Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 20% του συνολικού προϋπολογισμού
ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ
            3            Δαπάνες Λογισμικού        Προμήθεια εφαρμογών γραφείου και ψηφιακής ασφάλειας και αποθήκευσης ως πάγια στοιχείαΕφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίουΕφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdfΕφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόναςΕφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CADΕφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήσηΕφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότηταςΕφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτωνΕφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσειςΕφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – FirewallΕφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPNΣυστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισης        Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 100% του συνολικού προϋπολογισμού
   Λογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System) Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software 
                        4                        Δαπάνες Λογισμικού                    Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των υποστηρικτικών διαδικασιών της επιχείρησηςΕφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERPΕφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και ΜισθοδοσίαςΕφαρμογές Διαχείρισης ΕκδηλώσεωνΕφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMSΕφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition) Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγήςΕφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software) Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRMΕφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμήςΕφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops) Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)                    Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 15% του συνολικού προϋπολογισμού
   Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξηςΕφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία 
    5    Δαπάνες Λογισμικού  Κατασκευή ιστοσελίδας, e- shop, mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχείαΑνάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου) Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)  Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  6  Δαπάνες για Παροχή ΥπηρεσιώνΣυμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου  Δαπάνες συμβούλου/ μελετητήΜπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού
      7      Δαπάνες για Παροχή ΥπηρεσιώνΤεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και παραμετροποίηση λογισμικού/ εφαρμογών – που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης    Δαπάνες τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις ή τεχνικές μελέτες που συνδέονται με την εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων    Μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 20% του συνολικού προϋπολογισμού
        8      Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών (Λογισμικού)Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, “CaaS”) για την λειτουργία του γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών, των  Εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων – ERPΕφαρμογές διαχείρισης λογιστικών στοιχείων, καταμέτρηση και παρακολούθηση βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) Εφαρμογές Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και ΜισθοδοσίαςΕφαρμογές Διαχείρισης ΕκδηλώσεωνΕφαρμογές Διαχείρισης Αποθήκης – WMS    Μπορούν αθροιστικά να κυμαίνονται από 0% ως 15% του συνολικού προϋπολογισμού
  υποστηρικτικών διαδικασιών των διαδικασιών της επιχείρησηςΕφαρμογές αυτόματου βιομηχανικού ελέγχου και τηλεμετρίας (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition) Εφαρμογές ενοποίησης δεδομένων παραγωγήςΕφαρμογές διαχείρισης παγίων (Asset management software) Εφαρμογές απομακρυσμένου (mobile) ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων της επιχείρησης, σύναψης πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών (Enterprise Mobility Application)Εφαρμογές Διαχείρισης Πελατών – CRMΕφαρμογές ασφαλούς ηλεκτρονικής πληρωμήςΕφαρμογές αυτοματοποιημένης εξυπηρέτησης πελατών – Chatbot Εφαρμογές ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων – EDI (Electronic Data Interchange)Συστήματα συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ηλεκτρονικό εμπόριο, εξελιγμένα ηλεκτρονικά καταστήματα (Συστήματα B2B collaboration, eCommerce, advanced B2C eShops) Εφαρμογές ψηφιακής τιμολόγησης συναλλαγών (για πελάτες ή/και για συνεργάτες/προμηθευτές)Εφαρμογές συστήματος ελέγχου θέρμανσης/ψύξηςΕφαρμογές ελέγχου πρόσβασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) για εγκαταστάσεις, αποθήκες, εξωτερικούς χώρους ή γραφεία Εφαρμογές επεξεργασίας κειμένων, παρουσιάσεων, δεδομένων, email, ημερολογίουΕφαρμογές επεξεργασίας αρχείων pdfΕφαρμογές γραφιστικής ή επεξεργασίας εικόναςΕφαρμογές επεξεργασίας 3D μοντέλων – Εφαρμογές σχεδίασης – CADΕφαρμογές τηλεδιάσκεψης για επαγγελματική χρήσηΕφαρμογές καταγραφής σημειώσεων και παραγωγικότηταςΕφαρμογές διαχείριση κωδικών συστημάτων 
   Εφαρμογή προστασίας χρηστών και συσκευών από ιούς ή κυβερνοεπιθέσειςΕφαρμογές διαχείρισης τείχους προστασίας – FirewallΕφαρμογές διακομιστών μεσολάβησης – VPNΣυστήματα τιμολόγησης και εμπορικής διαχείρισηςΛογισμικό αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος (cloud)Συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών – BPMS (Business Process Management System) Λογισμικό ψηφιακού αρχείου – Data Management Software 
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
      9    Έμμεσες δαπάνες    Έμμεσες δαπάνες    7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίουΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ. Άρθρο 54, Καν. 1060/2021)
    Με χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Οι επιλέξιμες δαπάνες λαμβάνουν ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης. Στις ακόλουθες επισημάνσεις λαμβάνονται υπόψιν τα οριζόμενα στον Καν. ΕΕ 1407/2013 (O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013), ως ισχύουν.

 1. Δαπάνες Εξοπλισμού

Πρόκειται για ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και περιλαμβάνουν επενδυτικές δαπάνες για απόκτηση ή χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού/ υποδομών.

Εξοπλισμός/ υποδομή που αποτελεί πάγιο στοιχείο, θεωρείται κάθε στοιχείο το οποίο με κατάλληλη χρήση και συντήρηση έχει ωφέλιμη διάρκεια χρήσης μεγαλύτερη του ενός έτους, διατηρεί το αρχικό του σχήμα και εμφάνιση κατά τη χρήση, δεν χάνει την ταυτότητά του με ενσωμάτωση σε άλλο ή πιο σύνθετο στοιχείο και καταχωρίζεται, κατά περίπτωση, στο μητρώο παγίων και δέχεται αποσβέσεις.

Στην αίτηση χρηματοδότησης, ο εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά, με τεχνικές προδιαγραφές, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της χρήσης του και το κόστος απόκτησής του.

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία, νέου εξοπλισμού/ υποδομών, υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν (κατά τον έλεγχο) σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή.
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη.
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την προμήθεια / χρήση εξοπλισμού, υπό καθεστώς υπηρεσίας (ενδεικτικά «Equipment-As-A-Service» ή άλλο παρεμφερές αυτού).
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

Οι δαπάνες προμήθειας περιλαμβάνουν και το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού.

Οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης εξοπλισμού που χρησιμοποιείται ήδη από την επιχείρηση δεν είναι επιλέξιμες.

Οι δαπάνες προμήθειας εξαρτημάτων (γνωστά ως «accessories» και όχι «spare parts») είναι επιλέξιμες, εφόσον αυτά είναι παρελκόμενα των κύριων μερών του εξοπλισμού που προμηθεύεται, αποτελούν δηλαδή αναπόσπαστο τμήμα του για την ομαλή λειτουργία του σύμφωνα με τους όρους προμήθειας του εξοπλισμού που προσφέρει ο προμηθευτής και δεν υπερβαίνουν το 10% της δαπάνης απόκτησης του υπό προμήθεια εξοπλισμού. Τα εξαρτήματα αυτά δεν θα πρέπει να αποτελούν συνήθη αναλώσιμα.

 • Δαπάνες Λογισμικού

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια λογισμικού, στην εγκατάσταση, καθώς και στην παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Το προμηθευόμενο λογισμικό είναι καινούριο και η επιχείρηση είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.
 • Το προμηθευόμενο λογισμικό, συμπεριλαμβανομένης και της αντίστοιχης αρχικής παραμετροποίησης του, μπορεί να χαρακτηριστεί ως άυλο στοιχείο ενεργητικού – σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα- και να επιδέχεται αποσβέσεων.
 • Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα (1) έτος από το χρόνο προμήθειας.
 • Το κόστος αρχικής παραμετροποίησης του λογισμικού είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή λογισμικού και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του κόστους προμήθειας του λογισμικού.
 • Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού).
 • Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος επιλέξει την ανάπτυξη ιστοσελίδας, την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop), ή την ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες συσκευές, οι προαναφερθείσες εφαρμογές θα πρέπει να είναι σε διαθέσιμες σε 2 τουλάχιστον γλώσσες πέρα της ελληνικής, θα πρέπει να παρέχεται ευκολία χρήσης και πρόσβασης μέσω κινητών συσκευών, καθώς και η δυνατότητα και να παρέχει τις εξής δυνατότητες: παραγγελιοληψίας, ο άμεσος έλεγχος διαθεσιμότητας και η ηλεκτρονική πληρωμή. Το προμηθευόμενο λογισμικό θα πρέπει να είναι καινούργιο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος αυτού. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή μαζί με την απαιτούμενη άδεια χρήσης, εφόσον υφίσταται.
 • Σε περίπτωση αγοράς ή και ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα να εξυπηρετεί τις ανάγκες ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.1 σε επίπεδο ΑΑ (οι δαπάνες μετατροπής είναι επιλέξιμες).

Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού, π.χ. ανά όνομα/ ταυτόχρονο χρήστη, ανά εξυπηρετητή/ CPU κ.λπ.

Τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση·

β) πρέπει να είναι αποσβεστέα·

γ) πρέπει να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή και

δ) πρέπει να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ.

 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών
  • Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

Οι επιλέξιμες αμοιβές συμβούλων ενδεικτικά αναφέρονται σε:

 • Παροχή υπηρεσιών, παρακολούθησης της υλοποίησης του επενδυτικού έργου σε περίπτωση που θα εγκριθεί για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για πιστοποιήσεις.
  • Εκπόνηση τεχνικών μελετών για την εγκατάσταση ή/ και παραμετροποίηση ψηφιακών συστημάτων.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες παρακολούθησης επενδυτικού σχεδίου από τρίτους ισχύουν ταυτόχρονα οι εξής περιορισμοί:

 • το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας υπολογίζεται από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.
  • οι τυχόν δαπάνες διαμονής και μετακίνησης των τρίτων δεν είναι επιλέξιμες.

Για κάθε συμβουλευτική υπηρεσία, πρέπει να υπάρχει σχετική σύμβαση με την επιχείρηση.

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες.

 • Λογισμικό υπό καθεστώς υπηρεσίας «SOFTWARE-AS-A-SERVICE», «CLOUD-AS-A- SERVICE» ή άλλο παρεμφερές αυτού (με χρήση της κοινής στήριξης – άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060).

Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, στην εγκατάσταση, καθώς και στην παραμετροποίηση του λογισμικού, υπό τους όρους του στοιχείου 2 της Ενότητας 6.2, καθώς και με τους περιορισμούς προϋπολογισμού της κατηγορίας δαπάνης με Α/Α 8 του Πίνακα της Ενότητας 6.1.

Εφόσον η υπηρεσία διατίθεται σε συνδρομητική βάση η επιλέξιμη δαπάνη καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός του κόστους που εντάσσεται στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου και του λοιπού κόστους, το οποίο θα αποτυπώνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή.

 • Έμμεσες Δαπάνες

Κατά το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου είναι επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχορηγούμενο Π/Υ του επενδυτικού σχεδίου και υπολογίζονται με βάση σταθερό συντελεστή 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών της πράξης, σύμφωνα με το Άρθρο 54 του Καν. 1060/2021 και με την χρήση κοινής στήριξης (άρθρο 25 ΚΑΝ ΕΕ 1060/2021).

Η εν λόγω κατηγορία δαπάνης δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών, καταβάλλεται αναλογικά με κάθε πληρωμή και το αναλογούν ύψος αυτής οριστικοποιείται κατά το στάδιο της τελικής πιστοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Τονίζεται ότι στην παρούσα Δράση η κατηγορίας δαπάνης «ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ» θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στο Ε.Σ. και θα υπολογίζεται αυτόματα από το ΟΠΣΚΕ ως ποσοστό των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου του δικαιούχου.

 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Επισημαίνεται ότι για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες δαπανών ισχύουν τα εξής:

 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την έναρξη της επιλεξιμότητας δαπανών, ημερομηνία δημοσίευση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) δεν είναι επιλέξιμες.
 •  Κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά

 μία τουλάχιστον προσφορά για κάθε δαπάνη άνω των 20.000€, ειδάλλως η εν λόγω δαπάνη

 απορρίπτεται.

 • Για την περίπτωση τιμολογίων που είναι ξενόγλωσσα, με εξαίρεση όσα είναι στην αγγλική γλώσσα, και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, από επίσημο φορέα.
 • Επίσης, για την πιστοποίηση των δαπανών προσκομίζονται όλα τα συνοδευτικά έγγραφα και οι αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές, ώστε να είναι δυνατή η ύπαρξη αξιόπιστης ελεγκτικής αλυσίδας για την προμήθεια, τη διακίνηση και την εξόφληση του προμηθευτή.
 • Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές μπορούν να ζητούν από τον Δικαιούχο, τον προμηθευτή ή τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και πληροφορίες, για εξακρίβωση της αξίας και τον έλεγχο των τιμών αυτών.
 • Για τον έλεγχο του κόστους των δαπανών της επένδυσης μπορούν να χρησιμοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και Επιτροπές κάθε είδους αποδεικτικά στοιχεία.
 • Όλες οι δαπάνες εξετάζονται κατά την πιστοποίησή τους για την επιλεξιμότητά τους, το εύλογο του κόστους καθώς και για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με τον ΚΑΔ της επιχείρησης και την αίτηση χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που οι δαπάνες που πιστοποιούνται δεν κριθούν επιλέξιμες, εύλογες ή σχετικές με την επιλέξιμη δραστηριότητα της επιχείρησης, γίνεται δεκτό μόνο το ποσό που χαρακτηρίζεται ως επιλέξιμο, εύλογο και σχετικό.
 • Δεν γίνονται αποδεκτές ως επιλέξιμες δαπάνες, πάσης φύσεως παραστατικά αυτοτιμολόγησης (αποδείξεις δαπανών, τιμολόγια αυτοπαράδοσης, ιδιοπαραγωγή κ.α.).
 • Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) είναι επιλέξιμη δαπάνη, εφ’ όσον ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα, είναι επιλέξιμη δαπάνη εφ’ όσον βαρύνει δαπάνες που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εξαιρούμενων ή απαλλασσόμενων του ΦΠΑ δραστηριοτήτων του Δικαιούχου.

Στις περιπτώσεις που ο ΦΠΑ βαρύνει δαπάνες οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την άσκηση δραστηριοτήτων για τις οποίες παρέχεται το σχετικό δικαίωμα (μικτή δραστηριότητα), ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη κατά το ποσοστό που δεν μπορεί να ανακτηθεί. Σημειώνεται ότι, όταν ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη, συμπεριλαμβάνεται στον επιχορηγούμενο Π/Υ και σε καμία περίπτωση δεν τον προσαυξάνει.

 • Δαπάνες που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν γίνονται αποδεκτές.
 • Τα αποκτώμενα στοιχεία ενεργητικού πρέπει να είναι καινούρια.
 • Οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου δεν είναι επιλέξιμα.

6.3 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Αιτήσεις χρηματοδότησης με Π/Υ μικρότερο των €18.000 κρίνονται μη επιλέξιμες και δεν δύνανται να υποβληθούν.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 30.000€.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     ΠΟΥ     ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Α/ΑΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ     ΥΠΟΒΟΛΗΣ/ΕΝΤΑΞΗΣ     –    ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
1.Δικαιολογητικά νόμιμης υπόστασης: Για Α.Ε.: Ισχύον (κωδικοποιημένο) Καταστατικό (Νομαρχία ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)Συγκρότηση ΔΣ & Ορισμός Νομίμου Εκπροσώπου (ΦΕΚ ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)Απόφαση Γενικής Συνέλευσης ή Μετοχολόγιο από την οποία προκύπτει η ισχύουσα μετοχική σύνθεσηΓια Ε.Π.Ε.: Ισχύον (κωδικοποιημένο) Καταστατικό (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο)Πράξη εκπροσώπησης (ΦΕΚ εκπροσώπησης ή ΓΕΜΗ ανάλογα με τη χρονική περίοδο) σε περίπτωση που η εκπροσώπηση δεν προκύπτει από το ανωτέρω Καταστατικό Για Ο.Ε./Ε.Ε./Ι.Κ.Ε.: Πλέον πρόσφατο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια Υπηρεσία (Πρωτοδικείο ή ΓΕΜΗ), στο οποίο θα αποτυπώνεται η Διαχείριση- Εκπροσώπηση Για Ατομικές Επιχειρήσεις: Τα απαιτούμενα στοιχεία θα ληφθούν μέσω της διαλειτουργικότητας του ΟΠΣΚΕ με την ΑΑΔΕ.Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.): Καταστατικό και ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο Ναυτιλιακών Εταίρων Πλοίων Αναψυχής. Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4430/2016 όπως ισχύει:Πιστοποιητικό εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Αρχικά υποβληθέν καταστατικό και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει). Δικηγορικές εταιρείες του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013: Αρχικά υποβληθέν καταστατικό όπως έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Εταιριών στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της εταιρείας και η τελευταία τροποποίηση αυτού (αν υπάρχει).
2.Άδεια λειτουργίας σε ισχύ για τις ενισχυόμενες δραστηριότητες ή αίτηση για έκδοση/ανανέωση άδειας λειτουργίας ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας, Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας με σχετική αναλυτική αιτιολόγηση.
3.Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VIΙ.
4.Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙV (Υπεύθυνη Δήλωση για πλήρωση ιδιότητας ΜμΕ) Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών, η Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή (παρέχοντας κατ’ ελάχιστον την πληροφορία για το ονοματεπώνυμο του υπογράφοντος Ορκωτού Ελεγκτή -Λογιστή και της ελεγκτικής εταιρείας στην οποία ανήκει).
5.Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Δικαιούχου σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος V (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ DE MINIMIS)
6.Οικονομικά στοιχεία για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσης προηγούνται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: Ισολογισμοί-αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων)Υπόδειγμα (ΕΛΠ) Β.5 Ισολογισμός για πολύ μικρές οντότητες με υπογραφή και σφραγίδα του λογιστή ή του Νόμιμου Εκπροσώπου (για επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων)
7.Για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων ή/και συνεργαζόμενων επιχειρήσεων σύμφωνα με τον ορισμό των ΜμΕ του Παραρτήματος ΙΙΙ, θα προσκομίζονται κατ’ αναλογία τα ακόλουθα: Απαιτούμενα δικαιολογητικά σχετικά με την εταιρική/μετοχική σύνθεση, νόμιμη εκπροσώπηση και διαχείριση ανάλογα με την νομική μορφή της επιχείρησης (βλ. σημείο α/α 2)Έντυπο Ε3 με αριθμό δήλωσης (ηλεκτρονική υποβολή)Ισολογισμοί – αποτελέσματα χρήσης (για επιχειρήσεις με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων)Στοιχεία προσωπικού (αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος). Όλα τα παραπάνω υποβάλλονται για τις δύο τελευταίες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις που προηγείται του έτους υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.   Εφόσον τα στοιχεία (ΕΜΕ, Κύκλος Εργασιών, Σύνολο ισολογισμού) των δύο προηγούμενων διαχειριστικών χρήσεων επιφέρουν αλλαγή της κατηγορίας της αιτούσας επιχείρησης, (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση), επισυνάπτονται τα ανωτέρω δικαιολογητικά (σημεία 7 και 8) των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων. Σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις συνδεδεμένων/συνεργαζόμενων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας θα υποβάλλονται τα αντίστοιχα ως ανωτέρω ισοδύναμα δικαιολογητικά/έγγραφα που ισχύουν στην αντίστοιχη χώρα.
8.Έντυπο Ε1- Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (τελευταίο υποβεβλημένο έντυπο) ή/και Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης Φυσικού Προσώπου.
9.Για τη τεκμηρίωση εύλογου του κόστους/επιλεξιμότητας δαπάνης Για οποιαδήποτε δαπάνη άνω των 20.000€ απαιτείται να υποβληθεί τουλάχιστον μια προσφορά
10. Σε περίπτωση που η επιχείρηση είναι μέλος οργανωμένου ομοιόμορφου δικτύου  διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών   Σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ δικαιοδόχου και δικαιοπαρόχου, καθώς και οι εκτελεστικές συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται δυνάμει της βασικής σύμβασης δικαιόχρησης. (βλέπε Παράρτημα XIIΙ: Εγκύκλιος της ΕΥΘΥ με θέμα: Δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων που λειτουργούν βάσει σύμβασης δικαιόχρησης (Franchise). (Α.Π. 13151/ΕΥΚΕ-ΧΕ 192/10.02.2023)
Διευκρινίζεται ότι τα στοιχεία για την τεκμηρίωση του αριθμού των ΕΜΕ, τόσο για σκοπούς πληρότητας της αίτησης χρηματοδότησης όσο και πλήρωσης τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής, θα αναζητηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ) και του ΕΦΚΑ- ΝΑΤ.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
 1. Πρωτότυπη φορολογική ενημερότητα, για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής

 Διοίκησης σε ισχύ.

 • Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο σε ισχύ.

Για τη βέβαιη εξυπηρέτηση των δικαιούχων συνιστάται οι ενημερότητες να διατηρούν την ισχύ τους για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία προσκόμισής τους.

 • Φωτοτυπία τραπεζικού εγγράφου (πχ. εκτύπωση από το e-banking) με τον αριθμό IBAN (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) της επιχείρησης, στον οποίο θα γίνει η κατάθεση του ποσού.
  • Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο.
  • Γενικό Πιστοποιητικό από ΓΕΜΗ.
  • Υπεύθυνη Δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω gov.gr ή με ή ψηφιακή υπογραφή του ιδιοκτήτη (για ατομικές επιχειρήσεις) ή Νόμιμου Εκπροσώπου στην οποία θα αναφέρονται:
   • Ότι η δημόσια επιχορήγηση του προγράμματος δεν έχει εκχωρηθεί.

Εφόσον έχει γίνει εκχώρηση υποβάλλεται υποχρεωτικώς η σύμβαση εκχώρησης επιχορήγησης έναντι δανείου και βεβαίωση εκταμίευση αυτού.

 1. Ότι δεν έχει γίνει περαιτέρω τροποποίηση του καταστατικού, με αναφορά στον αριθμό της τελευταίας τροποποίησης.